Forgotten Password

-Sản phẩm đa dạng.

-Môi trường làm việc thoải mái.

-Có chỗ ở lai cho người ở xa.

-Tăng ca và chủ nhật theo nhu cầu của thợ

-Tay nghề có thể được chỉ dẫn nâng cao trong công việc

Nộp hồ sơ liên hệ:

Bùi mạnh Hà
0373261811 – Bấm để gọi

Apply for job

Apply For This Job

Ví dụ: Nguyễn Văn A
Mẩu: https://livingdream.me/index.php?a=page&name=anpytiaocmotrothanhnguoiviet
Upload Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 800 MB.