Forgotten Password

Nhận học viên khuyết tật từ 15-35 tuổi; mồ côi từ 15-24.

Học nghề và ăn ở miễn phí

Liên hệ 02837136273 hoặc facebook: https://www.facebook.com/thuytien.huynh.9440

*Bấm vào hình để coi thông tin cụ thể

Apply for job

Apply For This Job

Ví dụ: Nguyễn Văn A
Mẩu: https://livingdream.me/index.php?a=page&name=anpytiaocmotrothanhnguoiviet
Upload Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 800 MB.