Forgotten Password

Đối tượng: các bạn có hoàn cảnh khó khăn.
Thời giạn: 8h30-11h30 ngày 23-24/5/2020
Địa chỉ: 270 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, TP. HCM.
Bạn nào muốn tham gia học nhắn tin vào Page với thông tin: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ nơi ở hiện tại.
Hoặc liên hệ số điện thoại: 0399988336 (Liên hệ giờ hành chính)

https://www.facebook.com/groups/461852340984351

Apply for job

Apply For This Job

Ví dụ: Nguyễn Văn A
Mẩu: https://livingdream.me/index.php?a=page&name=anpytiaocmotrothanhnguoiviet
Upload Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 800 MB.