Forgotten Password

Lợi ích:

Có chỗ ăn ở tại chỗ.

Cam kết làm 3 năm.

Hỗ trợ 3 tháng đào tạo nghề 2 tr / tháng.

Sau 3 tháng đào tạo trả lương theo năng lực hoặc làm Khoán theo sản phẩm .

Các bạn nt trực tiếp vào số đt này nhé .
Anh Tùng: 097 1058388

https://www.facebook.com/nguyenhuuchuyen1986

Apply for job

Apply For This Job

Ví dụ: Nguyễn Văn A
Mẩu: https://livingdream.me/index.php?a=page&name=anpytiaocmotrothanhnguoiviet
Upload Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 800 MB.